Prinsjesdag Special Maatregelen BTW en Accijns

ln deze Prinsjesdag Special staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2019 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op een rij. De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2019 in werking treden, tenzij anders vermeld.

Maatregelen BTW en Accijns:

Verhoging lage btw-tarief voor ondernemers

Het kabinet wil het lage btw-tarief verhogen van 6% naar 9%. Deze verhoging geldt per 1 januari 2019. De verhoging raakt de prijzen van tal van goederen en diensten. Voor goederen gaat het onder meer om etenswaren, niet-alcoholische dranken, geneesmiddelen, boeken en kunstvoorwerpen. Wat betreft de dienstverlening vallen taxi’s, fiets- en schoenreparaties, kappers, optredens van artiesten, schilders en stukadoors onder het lage btw-tarief.

Voorbereiding voor ondernemers:

Het is van belang dat ondernemers zich in 2018 al voorbereiden op de tariefsverhoging. Het nieuwe tarief heeft impact op:

  • de administratie;
  • de prijzen van goederen en diensten;
  • de facturatie en btw-aangifte bij de jaarovergang.

Offertes die in 2018 worden gemaakt voor goederen of diensten die 2019 worden geleverd, moeten uitgaan van een btw-tarief van 9%.

Betalingen in 2018 tegen 6%-tarief

Het kabinet vindt dat ondernemers al genoeg administratieve lasten hebben. Vindt een prestatie in 2019 plaats, maar is de betaling in 2018 voldaan? Dan geldt hiervoor het 6%-tarief. Denk hierbij bijvoorbeeld aan concert- of seizoenkaarten die in 2018 worden betaald, terwijl de evenementen pas in 2019 plaatsvinden. Pas voor betalingen vanaf 1 januari 2019 geldt het 9%-tarief.

Let op!

Ten aanzien van de tariefswijziging is geen overgangsrecht opgenomen.

Tip

Deze verhoging kan reden zijn om vooruitbetalingen te doen. Voor het vaststellen van het btw-tarief, kan worden aangesloten bij het reguliere moment van verschuldigdheid.

Verruimen Nederlandse sportvrijstelling

Diensten van sportorganisaties aan hun leden zijn in principe vrijgesteld van btw. In lijn met Europese rechtspraak wordt de Nederlandse btw-vrijstelling voor sport en aan sport gerelateerde activiteiten per 1 januari 2019 uitgebreid, zodat ook diensten door sportorganisaties aan derden zijn vrijgesteld. De verruiming van de sportvrijstelling raakt gemeenten en sportverenigingen/-stichtingen doordat na invoering van de maatregel de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties voortaan als een btw-vrijgestelde activiteit kwalificeert, waarmee het recht op aftrek van voorbelasting vervalt.

Let op!

Voor sportaccommodaties die per 1 januari 2019 nog niet zijn opgeleverd, geldt mogelijk overgangsrecht. In andere gevallen kan mogelijk aanspraak worden gemaakt op een subsidieregeling voor sportverenigingen en een specifieke uitkering voor gemeenten per 1 januari 2019.

Digitale diensten over de grens

Ondernemers die grensoverschrijdende digitale diensten verkopen aan consumenten binnen de EU zijn btw verschuldigd in de lidstaat en naar het tarief van de lidstaat waar de consument is gevestigd. De ondernemer kan kiezen om gebruik te maken van het mini één loketsysteem (MOSS). De ondernemer kan de verschuldigde buitenlandse btw afdragen aan zijn eigen belastingdienst die deze vervolgens verrekent met de belastingdienst van de lidstaat van de consument.

Voor ondernemers is het moeilijk om bij verkoop van diensten via internet vast te stellen waar de consument woont en dus voor welke lidstaat de ondernemer de btw moet afdragen Afdracht via het MOSS betekent naast administratieve lasten ook een extra aangifte naast de binnenlandse btw-aangifte.

Om kleine ondernemers tegemoet te komen, is voor de verkoop van grensoverschrijdende digitale diensten voortaan de btw verschuldigd in de lidstaat van de ondernemer en naar het daar geldend tarief. Voorwaarde is wel dat de totale grensoverschrijdende omzet van de ondernemer met deze diensten jaarlijks onder de €10.000 blijft. Ook worden de factureringsregels vereenvoudigd voor ondernemers die digitale diensten verrichten voor consumenten in andere lidstaten. Voortaan gelden alleen de factureringsregels van de lidstaat waar de ondernemer voor toepassing het MOSS is geïdentificeerd.

Een omzetgerelateerde vrijstelling ofwel wijziging van de KOR

Vanaf 1 januari 2020 wordt de kleineondernemersregeling (KOR) vervangen door een nieuwe facultatieve omzetgerelateerde vrijstelling met een omzetgrens van € 20.000. Het gaat dan om de hele omzet die een in Nederland gevestigde ondernemer behaalt met goederenleveringen en diensten die belastbaar zijn in Nederland, ongeacht het van toepassing zijnde tarief en ongeacht of de heffing is verlegd naar zijn afnemer. Een ondernemer die onder de omzetgrens blijft en ervoor kiest om de nieuwe KOR toe te passen, brengt geen btw in rekening aan zijn afnemers en kan de btw die andere ondernemers aan hem in rekening brengen niet in aftrek brengen. Anders dan de huidige KOR, geldt de nieuwe regeling ook voor rechtspersonen.

Mocht u naar aanleiding van deze aangekondigde maatregelen prijs stellen op een gesprek, stuur mij dan een e-mail of bel naar kantoor voor een afspraak met ondergetekende: 035 – 69 421 28 Reijer Hekelaar RB Partner, Register Belastingadviseur.

Reijer Hekelaar RB REP

Reijer Hekelaar RB REP

Partner, Adviseur, Register Estate Planner (REP)

Werkt voor PYXIS sinds de fusie 2012, daarvoor werkzaam bij Reijer Hekelaar & Associates sinds maart 1995

Wat is de uitdaging in je huidige functie?
Het mooiste aan mijn werk is dat ik relaties kan bijstaan in het oplossen van vragen en voorkomen van fiscale, financiële en juridische problemen. Daarnaast om met vaktechnische creativiteit iedereen voor te zijn ten behoeve van de relatie. Een probleem is voor mij geen probleem, maar eerder een kans. Ik zie elk probleem van een relatie als een persoonlijke uitdaging.

Bel: 035 - 799 35 01 of mail: rhekelaar@pyxis.nl

Dankwoord:

Voor het samenstellen van deze Special zijn verschillende openbare bronnen gebruikt.  Mede dank aan de collega’s  van onze Fiscale Vakgroep, De Vakgroep Estate Planning en Financiële planning, de vakspecialisten van RijksBredius Notarissen uit Bussum alsmede de fiscalisten en medewerkers  van Licent Academy ‘copyright Licent Academy 2018’.

Disclaimer:

Hoewel bij de samenstelling van deze special de benodigde zorg is nagestreefd, wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden, onjuistheden dan wel handelingen naar aanleiding van de inhoud van deze fiscale / financiële onderwerpen. Vanwege het brede en ruim algemene kader van deze special,  is het niet bedoeld om alle informatie te verschaffen die noodzakelijk  is voor het nemen van fiscale en of financiële beslissingen. Indien er, na het lezen van deze special,  vragen zijn adviseren wij u om met uw adviseur en of notaris  contact op te nemen alvorens daadwerkelijk te gaan handelen.