Prinsjesdag Special Maatregelen (vermogende) Particulieren

ln deze Prinsjesdag Special staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2019 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op een rij. De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2019 in werking treden, tenzij anders vermeld.

Maatregelen (vermogende) Particulieren:

Invoering tweeschijvenstelsel

Voor de heffing van inkomstenbelasting (box 1) wordt vanaf  2019 geleidelijk een tweeschijvenstelsel geïntroduceerd. Dit zal vanaf 2021 zijn gerealiseerd.  Deze sociale vlaktaks moet de belastingheffing van verschillende typen huishoudens evenwichtiger maken. Er zal een gezamenlijk basistarief (37,05% in 2021) gelden voor inkomen tot en met € 68.507 en een toptarief voor inkomen boven € 68.507. Deze grens waar het toptarief begint, wordt overigens tot 2025 bevroren. Het nieuwe toptarief komt uit op 49,50% (2021), bijna 2,5%-punt lager dan het huidige toptarief.

Nieuwe tarieven inkomstenbelasting

Voor belastingplichtigen die zijn geboren op 1 januari 1946 of later gelden per 1 januari 2019 de volgende box 1-tarieven:

De percentages zijn dus inclusief premies volksverzekeringen.

Gewijzigde heffingskortingen

Hierin zijn alleen de wijzigingen in heffingskortingen opgenomen zoals voorgesteld in het Belastingplan 2017. Voor AOW-gerechtigden gelden in beginsel lagere maxima.

Erfgenaam en aansprakelijkheid

Erfgenamen kunnen nu tot maximaal het bedrag van hun erfenis aansprakelijk gesteld worden voor naheffings- en navorderingsaanslagen en  aansprakelijkheids-schulden die pas zijn opgekomen na het overlijden van de erflater. De Belasting-dienst mist daardoor soms verhaalsmogelijkheden omdat mensen hun vermogen vlak voor hun overlijden wegschenken. De erfgenaam heeft dan geen of slechts een kleine erfenis ontvangen. De aansprakelijkheid wordt daarom uitgebreid met het bedrag van schenkingen die kort (tot 180 dagen) voor het overlijden van de erflater zijn ontvangen.

Tip

De uitbreiding van de aansprakelijkheid geldt niet voor schenkingen die zijn vrijge-steld van schenkbelasting.

Let op!

Deze wijziging geldt al vanaf 18 september 2018 (15.15 uur) .

Versobering van aftrekposten

Vanaf 1 januari 2020 vindt een verlaging plaats van het effectieve toptarief waartegen de ondernemersaftrek, de MKB-winstvrijstelling, de terbeschikkingstellingsvrijstelling en de persoonsgebonden aftrek aftrekbaar zijn. Voor de aftrekbare negatieve inkomsten uit eigen woning geldt al zo’n soort versobering, die nu wordt versneld. In 2020 zijn de genoemde aftrekposten aftrekbaar tegen 46% in plaats van 50,5%. Het versoberingsproces zal geleidelijk aan plaatsvinden. In 2023 zal de versobering zich hebben voortgezet naar een aftrek tegen 37,05% (tarief tweede schijf).

Conserverende aanslag beperkt

Wanneer in een belastingverdrag aan een ander land (woonstaat) het volledige heffingsrecht over pensioen-/lijfrente-inkomsten is toegekend, mag Nederland geen conserverende aanslag opleggen over in bepaalde periodes opgebouwde rechten. Dit is door de Hoge Raad beslist en wordt nu in de wet vastgelegd. Het komt erop neer dat bij emigratie naar dergelijke landen lijfrentepremies van de periode vóór 1 januari 1992 of van de periode 1 januari 2001 tot en met 15 juli 2009 buiten aanmerking blijven. Hetzelfde geldt voor pensioenaanspraken en bijdragen van de periode tot en met 15 juli 2009.

Tip

Ga bij emigratie na of de woonstaat het volledige heffingsrecht heeft over lijfrente- of pensioeninkomsten. Zo ja, maak dan bezwaar tegen de opgelegde conserverende aanslag.

Fiscale aansprakelijkheid begunstigden

Zeer vermogende particulieren ontdoen zich soms van hun vermogen vlak voordat de Belastingdienst zijn verhaalsmogelijkheden veilig kan stellen. Bijvoorbeeld door vermogen te schenken aan familieleden of door een rechtspersoon te liquideren. Daarom komt er een nieuwe fiscale aansprakelijkstelling voor begunstigden. Een begunstigde is iemand die bijvoorbeeld een schenking of een liquidatie-uitkering van een rechtspersoon ontvangt. Er moet aan drie voorwaarden voldaan zijn:

  • De begunstiging is onverplicht verricht;
  • De Belastingdienst is benadeeld in zijn verhaalsmogelijkheden;
  • De belastingschuldige én de begunstigde wisten of behoorden te weten dat de Belastingdienst benadeeld werd.

Er kan worden verondersteld dat de betrokkenen wisten dat de Belastingdienst benadeeld werd. De begunstigde moet dan zelf het tegendeel bewijzen.

Let op!

Deze wijziging geldt al vanaf 18 september 2018 (15.15 uur).

Wijziging combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) zal anders berekend worden, waardoor de maximale IACK al bij een lager inkomen bereikt zal worden.

Men berekent nu de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) door een vast bedrag te verhogen met een opbouwpercentage over het deel van het arbeidsinkomen dat een drempel overschrijdt. Het Belastingplan 2019 bevat een voorstel om het vaste bedrag te schrappen. De opbouw van de IACK vindt volgens het Belastingplan 2019 dan plaats vanaf nihil. Wie maar net boven de drempel uitkomt, zal dus maar weinig aan IACK kunnen benutten. Wel wordt het opbouwpercentage verhoogd van 6,159% naar 11,45%.

Heffingskortingen zieken zonder werk

Uitkeringsgerechtigden met een WW-uitkering die ziek worden en een uitkering Ziektewet (ZW) ontvangen hebben recht op arbeidskorting en eventueel inkomensafhankelijke combi-natiekorting (IACK). In de regel treedt hierdoor een substantiële inkomensstijging op. Omgekeerd ervaren mensen die een ZW-uitkering genieten en geen werk hebben juist een substantiële netto-inkomensdaling als zij zich beter melden. Om dit te voorkomen wordt per 1 januari 2020 de ZW-uitkering niet langer als arbeidsinkomen in aanmerking genomen voor groepen zonder dienstbetrekking.

Let op!

De maatregel geldt niet voor vrijwillig verzekerden voor de ZW.

Hogere algemene heffingskorting

Voor 2018 bedraagt de algemene heffingskorting maximaal € 2.265. Gedurende de jaren 2019, 2020 en 2021 verhoogt het kabinet via het Belastingplan 2019 de maximale algemene heffingskorting met in totaal € 358.

Let op!

De algemene heffingskorting daalt naarmate het inkomen in box 1 meer bedraagt dan de eindgrens van de eerste schijf. Uiteindelijk kan de algemene heffingskorting op nihil eindigen.

Uitbreiding informatieplicht

Personen die potentieel aansprakelijk kunnen zijn voor een belastingschuld van anderen worden wettelijk verplicht om informatie aan de Belastingdienst te verstrekken. Voorwaarde is wel dat de Belastingdienst aanwijzingen heeft dat er aansprakelijkheid kan zijn. Bijvoorbeeld bij een inlener, bestuurder of aanmerkelijk- belanghouder. Maar als dit Belastingplan is aangenomen ook bij een erfgenaam of begunstigde.

Let op!

Het niet voldoen aan deze verruimde informatieplicht kan beboet worden (max. € 8.300) of bestraft met maximaal zes maanden hechtenis.

Mocht u naar aanleiding van deze aangekondigde maatregelen prijs stellen op een gesprek, stuur mij dan een e-mail of bel naar kantoor voor een afspraak met ondergetekende: 035 – 69 421 28 Reijer Hekelaar RB Partner, Register Belastingadviseur.

Reijer Hekelaar RB REP

Reijer Hekelaar RB REP

Partner, Adviseur, Register Estate Planner (REP)

Werkt voor PYXIS sinds de fusie 2012, daarvoor werkzaam bij Reijer Hekelaar & Associates sinds maart 1995

Wat is de uitdaging in je huidige functie?
Het mooiste aan mijn werk is dat ik relaties kan bijstaan in het oplossen van vragen en voorkomen van fiscale, financiële en juridische problemen. Daarnaast om met vaktechnische creativiteit iedereen voor te zijn ten behoeve van de relatie. Een probleem is voor mij geen probleem, maar eerder een kans. Ik zie elk probleem van een relatie als een persoonlijke uitdaging.

Bel: 035 - 799 35 01 of mail: rhekelaar@pyxis.nl

Dankwoord:

Voor het samenstellen van deze Special zijn verschillende openbare bronnen gebruikt.  Mede dank aan de collega’s  van onze Fiscale Vakgroep, De Vakgroep Estate Planning en Financiële planning, de vakspecialisten van RijksBredius Notarissen uit Bussum alsmede de fiscalisten en medewerkers  van Licent Academy ‘copyright Licent Academy 2018’.

Disclaimer:

Hoewel bij de samenstelling van deze special de benodigde zorg is nagestreefd, wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden, onjuistheden dan wel handelingen naar aanleiding van de inhoud van deze fiscale / financiële onderwerpen. Vanwege het brede en ruim algemene kader van deze special,  is het niet bedoeld om alle informatie te verschaffen die noodzakelijk  is voor het nemen van fiscale en of financiële beslissingen. Indien er, na het lezen van deze special,  vragen zijn adviseren wij u om met uw adviseur en of notaris  contact op te nemen alvorens daadwerkelijk te gaan handelen.