Prinsjesdag Special Overige Maatregelen

ln deze Prinsjesdag Special staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2019 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op een rij. De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2019 in werking treden, tenzij anders vermeld.

Overige Maatregelen:

Aanpassing regeling belastingrente

Uitgangspunt bij belastingrente is dat deze in rekening wordt gebracht als het opleggen van een belastingaanslag door toedoen van de belastingplichtige te lang op zich laat wachten. De belastingrenteregeling in de inkomsten- en erf-belasting was echter nog niet in lijn met dit uitgangspunt. Daardoor werd soms rente in rekening gebracht terwijl tijdig aangifte was gedaan. De Belastingdienst brengt echter sinds 2014 in die gevallen geen belastingrente in rekening. Deze praktijk zal nu in wetgeving worden omgezet voor zowel de inkomsten- als erfbelasting.

Vermindering energiebelasting omlaag

Het kabinet stelt voor de belastingvermindering in de energiebelasting met € 51 te verlagen, van € 308,54 naar € 257,54. De belastingvermindering is een vast bedrag dat per aansluiting in mindering wordt gebracht op de voor de levering van elektriciteit verschuldigde energiebelasting. De opbrengst van deze maatregel wordt ingezet voor de verlaging van de belasting op inkomens en winsten. Huishoudens met lage inkomens zullen via gericht inkomensbeleid gecompenseerd worden voor de hogere energierekening.

Verlaging verhuurderheffing

Het kabinet wil de verhuurderheffing voor corporaties verlagen. Deze verlaging is afhankelijk van de omvang van hun investeringen in verduurzaming van hun woningvoorraad. Verhuurders die verhuurderheffing betalen en verbeteringen in de energieprestatie van bestaande huurwoningen realiseren, kunnen in aanmerking komen voor heffingsvermindering. De woning moet dan met minimaal drie Energie-Indexklassen worden verbeterd en wat na renovatie resulteert in een Energie-Index van maximaal 1,4 (label B of beter). Beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2019, maar dit moment is nog niet definitief vastgesteld.

Deelnemersboete

Aan overtreders van de fiscale wetgeving kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. Sinds 2014 geldt dit ook voor helpers van die overtreders. Daarbij moet u denken aan de uitlokker, de medeplichtige of degene die doet plegen. Deze uitbreidingsbepaling gold voor vijf jaar, maar die termijn wordt nu met vijf jaar verlengd tot 1 januari 2024. De Belastingdienst heeft er tot nu toe weinig gebruik van gemaakt, maar er zou een belangrijke preventieve werking van deze bepalingen uitgaan.

Let op!

De aanpak van professionele betrokkenen bij belastingontwijking staat steeds meer in de belangstelling. Overwogen wordt om de aan de juridische beroepsbeoefenaren opgelegde deelnemersboeten openbaar te maken. Dit is echter niet in dit wetsvoorstel opgenomen.

Zwangerschap en pensioenopbouw

Een periode van afwezigheid wegens zwangerschap of bevalling heeft bij zelfstandige beroepsbeoefenaren die verplicht deelnemen in een pensioenregeling nu nog tot gevolg dat de pensioenopbouw wordt stopgezet. De wetgeving wordt aangepast zodat het mogelijk gemaakt kan worden die pensioenopbouw gewoon door te laten lopen.

Vrijstelling pleegvergoeding

De vrijstelling van inkomstenbelasting voor pleegvergoedingen zou vervallen per 1 januari 2019. Het gevolg zou dan zijn dat bij pleegzorg aan meer dan drie kinderen, de vergoeding deels belast moet worden. De vrijstelling wordt nu met een jaar verlengd tot 1 januari 2020. Het kabinet spreekt zelf de verwachting uit dat daarna de vrijstelling structureel wordt, dus zonder een einddatum.

Mocht u naar aanleiding van deze aangekondigde maatregelen prijs stellen op een gesprek, stuur mij dan een e-mail of bel naar kantoor voor een afspraak met ondergetekende: 035 – 69 421 28 Reijer Hekelaar RB Partner, Register Belastingadviseur.

Reijer Hekelaar RB REP

Reijer Hekelaar RB REP

Partner, Adviseur, Register Estate Planner (REP)

Werkt voor PYXIS sinds de fusie 2012, daarvoor werkzaam bij Reijer Hekelaar & Associates sinds maart 1995

Wat is de uitdaging in je huidige functie?
Het mooiste aan mijn werk is dat ik relaties kan bijstaan in het oplossen van vragen en voorkomen van fiscale, financiële en juridische problemen. Daarnaast om met vaktechnische creativiteit iedereen voor te zijn ten behoeve van de relatie. Een probleem is voor mij geen probleem, maar eerder een kans. Ik zie elk probleem van een relatie als een persoonlijke uitdaging.

Bel: 035 - 799 35 01 of mail: rhekelaar@pyxis.nl

Dankwoord:

Voor het samenstellen van deze Special zijn verschillende openbare bronnen gebruikt.  Mede dank aan de collega’s  van onze Fiscale Vakgroep, De Vakgroep Estate Planning en Financiële planning, de vakspecialisten van RijksBredius Notarissen uit Bussum alsmede de fiscalisten en medewerkers  van Licent Academy ‘copyright Licent Academy 2018’.

Disclaimer:

Hoewel bij de samenstelling van deze special de benodigde zorg is nagestreefd, wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden, onjuistheden dan wel handelingen naar aanleiding van de inhoud van deze fiscale / financiële onderwerpen. Vanwege het brede en ruim algemene kader van deze special,  is het niet bedoeld om alle informatie te verschaffen die noodzakelijk  is voor het nemen van fiscale en of financiële beslissingen. Indien er, na het lezen van deze special,  vragen zijn adviseren wij u om met uw adviseur en of notaris  contact op te nemen alvorens daadwerkelijk te gaan handelen.