Prinsjesdag Special Maatregelen Ondernemingen

ln deze Prinsjesdag Special staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2019 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op een rij. De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2019 in werking treden, tenzij anders vermeld.

Maatregelen Ondernemingen:

Verlaging Vpb (vennootschapsbelasting)

Het tarief in de vennootschapsbelasting gaat omlaag. Het wordt in drie jaarlijkse stappen verlaagd: Vanaf  2019 wordt de eerste schijf in de vennootschapsbelasting (belastbare winst tot € 200.000) 19% en de tweede schijf (vanaf € 200.000) 24,3%. Per 2020 zullen de tarieven 17,5, respectievelijk 23,9% zijn. In 2021 zijn de tarieven 16%, respectievelijk 22,25%. Deze tariefsverlaging in de vennootschapsbelasting komt vooral ten goede aan het MKB. Het grootbedrijf profiteert vooral van de afschaffing van de dividendbelasting.

Tip:

Probeer om kosten naar voren te halen door het vormen van een voorziening en opbrengsten uit te stellen door het vormen van een herinvesteringsreserve.

Nieuwe renteaftrekbeperking

Het kabinet wil een nieuwe, algemene renteaftrekbeperking invoeren. Grofweg gezegd komt deze maatregel erop neer dat het saldo van de betaalde en ontvangen rente aftrekbaar is tot maximaal 30% van de gecorrigeerde winst. De gecorrigeerde winst is de winst vóór interest, belasting, afschrijving en andere waardedalingen. Bovendien zal de renteaftrekbeperking een drempel kennen van € 1 miljoen. Het niet-aftrekbare deel is in principe wel door te schuiven.

Tip:

De wetgever voorziet dat vennootschappen zich gaan opdelen zodat iedere afzonderlijke vennootschap zelf de drempel van € 1 miljoen kan gebruiken. Het wetsvoorstel bevat echter nog geen concrete bepalingen om zo’n opdeling te bestrijden. Maar wat niet is, kan nog komen.

Verhoging box 2-tarief

In samenhang met de verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting wordt voorgesteld om het huidige belastingtarief van 25% voor inkomsten uit aanmerkelijk belang (i.e. belang van 5% of meer) te corrigeren naar 26,9% per 2021. Om het midden- en kleinbedrijf tegemoet te komen is de oorspronkelijke correctie uit het regeerakkoord van 28,5% dus verlaagd. De tariefopbouw in box 2 wordt dan als volgt:

  • Tarief 2019:    25,0%
  • Tarief 2020:    26,25%
  • Tarief 2021:    26,9%
Let op!

Er komt geen overgangsregeling voor winsten die vóór 2020 zijn behaald, maar pas in 2020 of een later jaar worden uitgekeerd aan de dga.

Compensatie bijstandslening (ex-)ondernemers

Een ondernemer in financiële problemen kan bij de gemeente een beroep doen op algemene bijstand om in het levensonderhoud te voorzien. De gemeente verstrekt dit als een renteloze lening, welke op dat moment niet tot het fiscale inkomen van de ondernemer behoort. Na een jaar beslist de gemeente op basis van het jaarinkomen van de ondernemer of de lening geheel of gedeeltelijk moet worden terugbetaald. Bleef terugbetaling achterwege, dan werd  het bedrag opgeteld bij het inkomen van de ondernemer. Dit leidde tot een hoger toetsingsinkomen voor een aantal inkomensafhankelijke toeslagen, met terugvorderingsproblemen tot gevolg. Met ingang van 1 januari 2017 worden deze kwijtgescholden leningen niet meer tot het inkomen van de ondernemer gerekend. Wie echter in de jaren 2014, 2015, 2016 nadeel heeft ondervonden in de toeslagensfeer door deze kwijtschelding, kan aanspraak maken op een compensatieregeling. Toeslagrecht wordt opnieuw berekend op basis van het toetsingsinkomen zonder bijstandslening. Eerder teruggevorderde toeslagen  vervallen dan. Die terugvordering zal (inclusief rentevergoeding) door de Belastingdienst worden terugbetaald.

Nog maar zes jaar om ab-verlies te verrekenen

Momenteel zijn verliezen uit aanmerkelijk belang (ab) te verrekenen met de winst uit het voorafgaande jaar (achterwaartse verliesverrekening) en de winsten uit de negen jaren na het verliesjaar (voorwaartse verliesverrekening). De voorwaartse verliesverrekening wordt verkort naar zes jaar. Als ab-houder krijgt u dus minder tijd om uw verlies te verrekenen.

Tip:

Als u geen aanmerkelijk belang meer hebt maar wel een ab-verlies, hebt openstaan kunt u dit verlies onder voorwaarden omzetten in een belastingkorting voor box 1.

Let op!

Om aanspraak te maken op de compensatieregeling moet een schriftelijk verzoek worden gedaan aan de Belastingdienst/Toeslagen voorzien van de benodigde bewijsstukken.

Investeringsaftrekken worden voortgezet

De energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA) en willekeurige milieu- investeringen (Vamil) worden met vijf jaar verlengd tot 1 januari 2024. Het aftrekpercentage van de EIA zal worden verlaagd naar 45%. De Energielijst gaat onder de verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken en Klimaat vallen.

Gevolgen tariefsaanpassing Vpb

Vanwege de wijzigingen in de tarieven in de Vpb Wet op de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting worden de tarieven in de regeling voor geruisloze terugkeer aangepast.

Generieke renteaftrekbeperking

Er zijn nu allerlei ingewikkelde maatregelen die de aftrek van rente op schulden in de vennootschapsbelasting beperken. Er komt een algemene maatregel waarbij rente op schulden alleen nog maar aftrekbaar is tot 30% van het bedrijfsresultaat (EBITDA). Kan rente niet in aftrek worden gebracht in een jaar, dan is deze onbeperkt verrekenbaar in toekomstige jaren. Wel wordt ook hier anti-misbruikwetgeving ingevoerd.  Daarnaast blijft rente niet aftrekbaar op leningen met zeer ongebruikelijke voorwaarden tussen gelieerde vennootschappen.

Tip

Is rente niet meer aftrekbaar? Overweeg om leningen tussen gelieerde vennootschappen om te zetten in eigen vermogen.

Verbod investeren vastgoed fbi’s

Voor fiscale beleggingsinstellingen (fbi’s) geldt een vennootschapsbelastingtarief van 0%. Vanaf 1 januari 2020 mogen fiscale beleggingsinstellingen niet meer direct beleggen in vastgoed. Deze maatregel hangt samen met de afschaffing van de dividendbelasting. Vooralsnog wordt op de winstuitdeling aan buitenlandse beleggers dividendbelasting ingehouden. Wanneer echter de dividendbelasting wordt afschaft, zou Nederland zijn heffingsrecht verliezen over resultaten uit in Nederland gelegen vastgoed. De vastgoedmaatregel verbiedt fbi’s daarom direct te beleggen in Nederlands vastgoed.

Let op!

Herstructurering kan afhankelijk van de situatie leiden tot belastbare feiten voor de overdrachtsbelasting, waarbij bestaande vrijstellingen in voorkomende gevallen niet altijd uitkomst beiden.

Voorwaartse verliesverrekening beperkt

De huidige termijn voor voorwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting is negen jaar. Deze termijn wordt teruggebracht naar zes jaar. Deze termijn zal voor het eerst gelden voor verliezen geleden in 2019. Voor een verlies geleden in 2018 geldt nog een verrekeningstermijn van negen jaar. Is sprake van een gebroken boekjaar? Dan geldt dat de beperking van de verliescompensatie geldt vanaf het boekjaar dat begint in 2019.

Tip

Probeer verliezen naar voren te halen en zoveel mogelijk in 2018 te laten vallen. Dan is de termijn om deze verliezen nog te kunnen verrekenen negen jaar.

Beperking afschrijving vastgoed

Onder de huidige wetgeving kunnen B.V.’s in principe onroerende zaken tot maximaal 50% van de WOZ-waarde fiscaal afschrijven als zij deze zaken gebruiken voor hun ondernemingen. Beleggingspanden zijn af te schrijven totdat de boekwaarde gelijk is aan 100% van de WOZ-waarde. Het kabinet wil dit onderscheid opheffen door de afschrijvingsgrens van alle gebouwen te stellen op 100% van de WOZ-waarde. De maatregel zorgt ervoor dat het verschil tussen de boekwaarde en de toekomstige verkoopwaarde kleiner is, met als gevolg dat de belastbare winst bij verkoop van het gebouw lager is.

Let op!

Afschrijving tot op 100% van de WOZ-waarde laat onverlet dat bij lagere markt-waarde van het bedrijfspand, afboeking naar deze lagere bedrijfswaarde is toegestaan.

Mocht u naar aanleiding van deze aangekondigde maatregelen prijs stellen op een gesprek, stuur mij dan een e-mail of bel naar kantoor voor een afspraak met ondergetekende: 035 – 69 421 28 Reijer Hekelaar RB Partner, Register Belastingadviseur.

Reijer Hekelaar RB REP

Reijer Hekelaar RB REP

Partner, Adviseur, Register Estate Planner (REP)

Werkt voor PYXIS sinds de fusie 2012, daarvoor werkzaam bij Reijer Hekelaar & Associates sinds maart 1995

Wat is de uitdaging in je huidige functie?
Het mooiste aan mijn werk is dat ik relaties kan bijstaan in het oplossen van vragen en voorkomen van fiscale, financiële en juridische problemen. Daarnaast om met vaktechnische creativiteit iedereen voor te zijn ten behoeve van de relatie. Een probleem is voor mij geen probleem, maar eerder een kans. Ik zie elk probleem van een relatie als een persoonlijke uitdaging.

Bel: 035 - 799 35 01 of mail: rhekelaar@pyxis.nl

Dankwoord:

Voor het samenstellen van deze Special zijn verschillende openbare bronnen gebruikt.  Mede dank aan de collega’s  van onze Fiscale Vakgroep, De Vakgroep Estate Planning en Financiële planning, de vakspecialisten van RijksBredius Notarissen uit Bussum alsmede de fiscalisten en medewerkers  van Licent Academy ‘copyright Licent Academy 2018’.

Disclaimer:

Hoewel bij de samenstelling van deze special de benodigde zorg is nagestreefd, wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden, onjuistheden dan wel handelingen naar aanleiding van de inhoud van deze fiscale / financiële onderwerpen. Vanwege het brede en ruim algemene kader van deze special,  is het niet bedoeld om alle informatie te verschaffen die noodzakelijk  is voor het nemen van fiscale en of financiële beslissingen. Indien er, na het lezen van deze special,  vragen zijn adviseren wij u om met uw adviseur en of notaris  contact op te nemen alvorens daadwerkelijk te gaan handelen.