Disclaimer website

Disclaimer website

Deze mededeling is van toepassing op het gebruik van (onderdelen van) deze website door de bezoeker daarvan.

Doel en gebruik website

Deze website is bedoeld om de bezoeker kennis te laten maken met PYXIS Accountants en Belastingadviseurs handelend onder de naam PYXIS Adviseurs Fiscalisten Accountants (verder vermeld als PYXIS). Door middel van deze website wordt de bezoeker in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de producten en diensten van PYXIS alsmede informatie te verkrijgen met betrekking tot de organisatie van PYXIS en haar activiteiten. De bezoeker van deze website is slechts bevoegd (onderdelen van) deze website, de inhoud van deze website of de informatie die door middel van deze website verkregen kan worden, voor zichzelf te gebruiken en niet voor commerciële doeleinden.

Rechten op (onderdelen) website

Het is de bezoeker van deze website niet toegestaan de naam en/of het logo van PYXIS op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) gebruiken, anders dan voor zover dit rechtstreeks samenhangt met het oproepen en raadplegen van deze website. De rechten met betrekking tot (alle onderdelen van) deze website – waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, tekst, foto’s, e.d. – en alle publicaties waarvan door middel van deze website kennis kan worden genomen of die door middel van deze website besteld kunnen worden – waaronder begrepen brochures, artikelen, nieuwsbrieven, e.d. -, berusten uitsluitend bij PYXIS, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.
​Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PYXIS niet toegestaan (onderdelen van) deze website of publicaties op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) vermenigvuldigen of te bewerken. De bezoeker van deze website is slechts bevoegd (onderdelen van) deze website en publicaties voor zichzelf te gebruiken en niet voor commerciële doeleinden.

Karakter website

Deze website heeft een informatief karakter en vormt een aanbod van PYXIS tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze website. Op alle aan PYXIS Accountants en Belastingadviseurs verstrekte opdrachten zijn uitsluitend de door PYXIS gehanteerde Algemene Voorwaarden van de SRA van toepassing.

Inhoud website

PYXIS streeft ernaar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is, zodat PYXIS geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze website. Het verdient aanbeveling om, ingeval de door middel van deze website verkregen informatie daartoe aanleiding geeft, contact op te nemen met een van de accountants of adviseurs van PYXIS.

Werking website

PYXIS streeft ernaar om (alle onderdelen van) deze website voortdurend toegankelijk te houden, maar kan er niet voor instaan dat deze website onder alle omstandigheden en op alle tijdstippen (in al haar onderdelen) toegankelijk is, zodat PYXIS geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van het niet (tijdig) kunnen bezoeken of het niet (volledig) kunnen raadplegen van deze website. PYXIS heeft geen invloed op de (tele- of datacommunicatie)middelen en/of de (computer)systemen met behulp waarvan toegang tot deze website wordt gezocht of verkregen, zodat PYXIS geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van eventuele storingen die optreden bij het bezoeken of raadplegen van deze website, dan wel bij het opvragen van offertes, contactaanvragen, opgeven van bestellingen of het versturen van sollicitaties door middel van deze website. Deze website bevat onder meer links door middel waarvan andere websites bezocht kunnen worden en omgekeerd kan deze website worden bezocht door middel van links die in andere websites zijn opgenomen. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden respectievelijk de websites van waaruit deze website bezocht kan worden zijn niet door PYXIS ingericht en worden ook niet door PYXIS onderhouden, zodat PYXIS niet verantwoordelijk is voor de inhoud van die websites. PYXIS streeft ernaar deze website zoveel als redelijkerwijs mogelijk vrij te houden van voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur schadelijke elementen (‘virussen’), maar kan er niet voor instaan dat deze website geheel vrij is van dergelijke elementen, zodat PYXIS geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen die het oproepen of raadplegen van (onderdelen van) deze website voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur heeft.

Dataverkeer via website

Deze website biedt de bezoeker daarvan de mogelijkheid om een offerte aan te vragen voor zijn of haar specifieke situatie. PYXIS heeft echter geen invloed op het elektronisch dataverkeer dat plaatsvindt tussen verzendende apparatuur en ontvangende apparatuur, zodat het verstrekken van de benodigde gegevens door middel van deze website voor risico van de desbetreffende bezoeker daarvan geschiedt.

Cookiebeleid

Lees hier ons cookiestatement