Bronvermelding: dit bericht verscheen eerder op de website van FFP, de beroepsvereniging voor (gecertificeerd) financieel planners.

Heeft u al eens aan levenstestament gedacht?

De laatste jaren kiezen steeds meer mensen voor het opstellen van een levenstestament. In dit document legt u vast wie uw belangen mag behartigen wanneer u dit zelf niet meer kunt. Bijvoorbeeld vanwege ziektes zoals dementie, Parkinson of een coma als gevolg van een ongeluk.

Met een levenstestament zorgt u ervoor dat u onder alle omstandigheden zelf de regie houdt. Een levenstestament is dus iets anders dan een gewoon testament (daarin staat wat er moet gebeuren met uw nalatenschap – het geheel van uw bezittingen en schulden – na overlijden).

Leg nu vast hoe u graag wilt dat het gaat

Als u niet meer in staat bent om uw eigen belangen te behartigen, biedt het hebben van een levenstestament hierbij uitkomst. Immers, is het niet fijner om zelf de regie te blijven houden? Ook op het moment dat u zelf niet meer in staat bent om uw belangen te behartigen? Aan de door uw aangewezen vertrouwenspersoon kan u (financiële) kaders meegeven met betrekking tot datgene wat u wel of juist niet wilt.

Wijs een belangbehartiger aan

Het ‘behartigen van belangen’ is een breed begrip. U kunt hierbij denken aan het maken van financiële, maar ook medische keuzes. U kunt naar wens een of meerdere personen aanwijzen als vertrouwenspersoon of gevolmachtigde (dit is iemand die bevoegd is om namens u bepaalde (rechts)handelingen uit te voeren). Ook kunt u in het levenstestament een toezichthouder opnemen die een oogje in het zeil houdt hoe de gevolmachtigde uw belangen behartigt.

Wils(on)bekaamheid

Een levenstestament wordt vaak geassocieerd met wilsonbekwaamheid. In het algemeen kan worden gesteld dat u wilsonbekwaam bent als u niet meer het vermogen hebt om zelfstandig op verantwoorde wijze beslissingen te nemen. Dit betekent niet dat wilsonbekwaamheid onomkeerbaar is. In de praktijk zijn er genoeg mensen die tijdelijk wilsonbekwaam zijn of waarbij het proces dat iemand wilsonbekwaam wordt langzaam verloopt. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij dementie.

Gemak kan ook een goede reden zijn

Overigens is het een misverstand dat een levenstestament alleen van belang is op het moment dat u wilsonbekwaam wordt. Dit is zeker niet het geval. Ook in het geval u gewoon wilsbekwaam bent biedt een levenstestament uitkomst. Immers het kan zo zijn dat u het gewoon prettiger vindt dat een ander uw financiële zaken regelt. Bijvoorbeeld omdat het u te veel energie kost of omdat u er eenvoudigweg geen tijd voor hebt vanwege uw overvolle agenda.

Een levenstestament bestaat uit meerdere onderdelen, denk hierbij aan:

  • Een volmacht, hierin wordt bijvoorbeeld vastgelegd hoe het vermogen moet worden belegd, of en door wie de onderneming wordt voortgezet, of de woning mag worden verkocht of mag worden geschonken, en de benoeming van een bewindvoerder (een aangewezen persoon voor het regelen van de geldzaken).
  • Vastlegging van wensen ten aanzien van (medische) verzorging zoals een behandelverbod, euthanasieverklaring, donorcodicil en/of de benoeming van een mentor.
  • Praktische zaken zoals wensen voor de (tijdelijke) opvang van kinderen, de verzorging van huisdieren en zaken kort na overlijden (begrafenis of crematie).
  • Een overzicht van relevante stukken die nodig zijn, zoals een vermogensoverzicht, wachtwoorden, verzekeringspolissen etc.

Bel ons gerust als u vragen heeft

Lees ook het tweede en derde deel uit deze serie. wanneer u vragen hierover heeft dan beantwoorden wij die graag. Neem dan gerust contact op met ondergetekende of een van de collega’s. Wij adviseren u graag!

Majorie Molegraaf RB FFP REP

Majorie Molegraaf RB FFP REP

Financieel‑ en estate planner

Als financieel professional ben ik goed in staat om complexe financiële en fiscale vraagstukken op te lossen. Door het geven van inzicht en overzicht in de persoonlijke financiële huishouding, creëer ik rust, zodat mijn relaties zich kunnen richten op andere zaken.

Graag ontzorg ik mijn relaties op het gebied van persoonlijke financiën en sta ik hen bij aangaande vraagstukken op het gebied van financiële, fiscale- en estate planning.

Bel: 035 – 799 35 81 of mail: mmolegraaf@pyxis.nl